Propozice

 

8. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV 

pro všechna plemena FCI, neuznaná plemena a národní plemena, mimo NO 

 
 

Program výstavy:            

od 8:00              Přejímka psů              

9:15 - 9:25           Zahájení výstavy                 

9:30 - 14:30         Posuzování v kruzích

14:30 - 16:00        Závěrečné soutěže

 
 

Uzávěrka přihlášek:  

I. uzávěrka:              09.02.2018 

II. uzávěrka:          09.03.2018 

III. uzávěrka:         30.03.2018

 

Třídy:

   
třída štěňat
4 - 6 měsíců
třída dorostu
6 - 9 měsíců
třída mladých
9 - 18 měsíců
mezitřída
15 - 24 měsíců
třída otevřená
od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získané tituly
třída pracovní
od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou (nutno doložit certifikátem ČMKU nebo organizací tomu oprávněnou)
třída vítězů
od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz - uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých
třída čestná  od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz - uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých
Zadává se známka a pořadí, bez nároku na titul.
třída veteránů
od 8 let


Pro třídu pracovní doložte fotokopii certifikátu o složených zkouškách, pro třídu vítězů  a tříu čestnou fotokopii získaného ocenění - nebude-li doklad přiložen, bude jedinec automaticky zařazen do třídy otevřené! Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

 
 
Tituly:   
 

Vítěz třídy mladých, Vítěz mezitřídy, Vítěz třídy otevřené, Vítěz třídy pracovní, Vítěz třídy vítězů, Vítěz třídy veteránů, Vítěz třídy čestné, Krajský vítěz

 

Udělení titulů není nárokové, může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných jedinců. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý, resp. velmi nadějný nebo nadějný.

 
!Při neúčasti v závěrečných soutěžích nárok na věcnou cenu odpadá! Dodatečné zasílání cen není možné!
 
 
 
Soutěže: 
 
   
Mladý vystavovatel - Juniorhandling

Věková kategorie:
I. od 9 - 13 let
II. od 13 - 17 let
soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy  s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno; rozhodčí bude posuzovat správné a typické předvedení pro to které plemeno a spolupráci mezi dítětem a psem, nezáleží na exteriérové kvalitě psa, ale na schopnosti dítěte psa předvést a navázat s ním kontakt; určuje se pořadí prvních čtyř nejlepších mladých vystavovatelů z každé skupiny
Nejlepší chovatelská skupina přihlášené skupiny musí být min. tří-členné a max. pěti-členné, stejného plemene, pocházející z vlastního chovu, pocházející z různých spojení (min. od dvou různých matek nebo otců) a byli na výstavě posouzeni, včetně FCI neuznaných plemen, tito jedinci nemusí být v majetku chovatel; určuje se pořadí prvních čtyř nejlepších skupin
Nejhezčí pár psů vystavovatel může do této soutěže přihlásit psa a fenu stejného plemen, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou oba  v majetku jednoho majitele; určuje se pořadí prvních čtyř nejhezčích párů
Nejlepší štěně do soutěže nastupují jedinci  ocenění známkou "velmi nadějný 1" ve třídě štěňat, bez rozdílu pohlaví; určuje se pořadí prvních čtyř nejlepších štěňat
Nejlepší dorost do soutěže nastupují jedinci  ocenění známkou "velmi nadějný 1" ve třídě dorostu, bez rozdílu pohlaví; určuje se pořadí prvních čtyř nejlepších dorostenců
Nejlepší mladý do soutěže nastupují jedinci  ocenění titulem "Vítěz třídy mladých", rozděleni dle pohlaví; určuje se pořadí prvních čtyř nejlepších mladých psů a fen
Nejlepší veterán do soutěže nastupují jedinci, kteří na výstavě získali titul "Vítěz třídy veteránů", rozděleni dle pohlaví; určuje se pořadí prvních čtyř nejlepších psů a fen veteránů
Nejlepší FCI dosud neuznaných plemen do soutěže nastupují jedinci FCI dosud neuznaných plemen s titulem "Krajský vítěz", bez rozdílu pohlaví; určuje se pořadí prvních čtyř nejlepších z neuznaných FCI plemen 
Nejlepší ze skupiny FCI do soutěže nastupují jedinci ocenění titulem "Krajský vítěz" dle jednotlivých skupin FCI, bez rozdílu pohlaví; určuje se pořadí prvních čtyř nejlepších z jednotlivých skupin FCI
Vítěz výstavy o titul "Vítěz Vyškova" soutěží vítězové jednotlivých skupin FCI a FCI dosud neuznaných plemen
Nejlepší ze třídy čestné do soutěže nastupují jedinci ocenění ve třídě čestné známkou "Výborný 1"
 
 
 
Ceny: 
 

Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek a diplom. Jedinci s oceněním "Velmi nadějný" a "Nadějný"  obdrží kokardu ve výstavní kanceláři, vítězové třídy mladých obdrží madaily ve výstavní kanceláři, Krajští vítězové kokardu rovněž ve výstavní kanceláři.  Vítězové závěrečných soutěží obdrží ceny v závěrečném kruhu.

 
Vítězové závěrečných soutěží:
 
 • "Mladý vystavovatel - Juniorhandling"  jedinci na prvních čtyřech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny
 • "Nejlepší chovatelská skupina" - jedinci na prvních čtyřech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny

 • "Nejhezčí pár psů" - jedinci na prvních čtyřech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny

 • "Nejlepší štěně" - jedinci na prvních čtyřech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny

 • "Nejlepší dorost" - jedinci na prvních čtyřech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny

 • "Nejlepší mladý" - jedinci na prvních čtyřech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny

 • "Nejlepší veterán" - jedinci na prvních čtyřech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny

 • "Nejlepší ze třídy čestné" - jedinci na prvních čtyřech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny

 • "Nejlepší FCI dosud neuznaných plemen" - jedinci na prvních čtyřech místech obdrží plaketu, kokardu, věcné ceny

 • "Nejlepší ze skupiny FCI" - jedinci na prvních čtyřech místech obdrží plaketu, kokardu, věcné ceny

 • "Vítěz výstavy (Vítěz Vyškova)" - jedinci na prvních čtyřech místech obdrží pohár, šerpu, věcné ceny

 
 
Rozhodčí:
 
Pozvání k  posuzování Krajské výstavy přijali:     
 
MVDr. František Šimek
 
Olga Dolejšová
 
Tibor Havelka
 
Lenka Frnčová
 
Ladislav Frnčo
 
 
- rozhodčí budou rozděleni dle aprobací a počtu přihlášených psů
 
    

Rozhodčí je oprávněn odmítnout posoudit jedince, který nastoupil do kruhu opožděně. Rozhodčí postupují při posuzování dle platných standardů FCI a řádu ČMKU.

 
    
Změna rozhodčích vyhrazena!
 
Zápis do průkazu původu se provádí ve výstavní kanceláři, ale není povinný.
 
 
 
Doklady k účasti na výstavě:       
  

1.  Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz  vydán (pro třídu štěňat a dorostu)                                           

2.  Očkovací průkaz psa nebo pas pro malá zvířata (pet passport)
3Vstupní list

 
 
 
Veterinární podmínky: 
 

1. Pes musí být klinicky zdravý

2. Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle §6 veter. zákona), nebo platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.05.2003

3. Psi musí mít platné veterinární osvědčení o očkování proti vzteklině, včetně štěňat ( § č. 6 veterinárního zákona ). Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.

  
 
 
Všeobecná ustanovení: 
 

Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří v den výstavy dosáhli stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy. Jedinci, kteří nejsou uvedeni v katalogu, nemohou být na výstavě posouzeni. Vyjímku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele.

Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé. Rovněž se vylučují psi v majetku rozhodčího přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje, dále psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat a psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem nebo psům.

Do areálu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. 

Je zakázáno hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling), dále poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (např. používáním píšťalek, hraček, krmiva, voláním na psa apod.). Porušení těchto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů v areálu výstavy není dovoleno. Každý vystavovatel (majitel) zodpovídá za svého psa a tudíž i za sbírání jeho exkrementů. Proto žádáme všechny majitele, aby po svých psech uklízeli.

Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k vrácení výstavního poplatku. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu a webových stránkách výstavy.

 

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

 
Prospěch a blaho psů musí být nejvyšší prioritou na všech výstavách!
 
 
 
Protesty:  
 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest se podává písemně,  současně se složením jistiny 800 Kč a to pouze v průběhu výstavy (do ukončení posuzování v kruzích). Protest podaný po skončení posuzování se neprojednává. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.